ศูนย์รักษาโรคตาสุนัข รพ.สัตว์ทองหล่อ

การรักษา

 • ผ่าตัดต้อกระจก
 • ผ่าตัดหนังตา เช่น หนังตาม้วน,หนังตาที่ผิดปกติ
 • ผ่าตัด แก้ไข Cherry eye
 • ผ่าตัดแก้ไขและซ่อมแซมแผลที่กระจกตา โดยใช้รกมนุษย์และเยื่อตาขาวปลูกถ่าย
 • เลเซอร์ รักษาต้อหิน (เพื่อลดความดัน)

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • กล้องตรวจตากำลังขยายสูง พร้อมจอภาพ (Slit-lamp and monitor)
 • เครื่องวัดความดันภายในลูกตา (Tonometry)
 • เลนส์ส่องตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตา (Ophthalmoscope)
 • อัลตราซาวน์ตา (Ocular ultrasound)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา (Electroretinography)
 • เครื่องปั่นสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification)
 • เลเซอร์รักษาต้อหิน (Transcleral diode laser)
 • กล้องขยายสำหรับผ่าตัดตา (Surgical Microscope)

การรักษา

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของเปลือกตา กระจกตา ช่องหน้าม่านตา เลนส์ตา วุ้นตา จอประสาทตาและขั้วประสาทตา พร้อมบันทึกภาพให้เจ้าของดูและสามารถใช้เปรียบเทียบการรักษาก่อนและหลัง
 • ตรวจวัดความดันภายในลูกตา พร้อมทั้งสามารถรักษาด้วยการทำเลเซอร์ได้ในรายที่มีความดันในลูกตาสูง หรือเกิดภาวะต้อหิน
 • ตรวจการทำงานของจอประสาทตาทั้งการส่องด้วยเลนส์กำลังขยายและการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา
 • ตรวจหาระยะของต้อกระจก และสามารถผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง แผลผ่าตัดขนาดเล็ก พร้อมทั้งใส่เลนส์เทียมเพื่อช่วยเรื่องการมองเห็น
 • ทำการผ่าตัดความผิดปรกติของกระจกตาผ่านกล้องผ่าตัดกำลังขยายสูงเพื่อความละเอียดของแผลผ่าตัดและกระทบกระเทือนโครงสร้างอื่นน้อยที่สุด

สุนัขพันธุ์ Yorkshire Terrier อายุ 14 ปี 6 เดือน เข้ารับการรักษาที่ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ด้วยอาการที่เจ้าของพบว่าตามีความขาวขุ่นขึ้น ภายหลังการตรวจด้วยกล้องตรวจตากำลังขยายสูงพบภาวะเลนส์ตามีความขุ่นขึ้นทั้ง 2 ข้าง หรือภาวะต้อกระจก รวมทั้งการอักเสบของเยื่อตาขาว

รูป 1: ตาขวา: แสดงลักษณะ เลนส์ตาขาวขุ่น รวมทั้งมีการอักเสบของเยื่อตาขาว
รูป 2: ตาซ้าย: แสดงลักษณะ เลนส์ตาขาวขุ่น เยื่อตาขาวอักเสบ และภาวะกระจกตาเสื่อม

แนวทางการรักษาในรายต้อกระจก คือ การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification) พร้อมทั้งใส่เลนส์เทียม (Intraocular lens) เพื่อช่วยในเรื่องการมองเห็น รวมทั้งวางแผนในการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา (Electroretinography) ก่อนการพิจารณาผ่าตัดเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของจอประสาทตาอีกด้วย

รูป 3 และ 4: แสดงการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา (Electroretinography)
4

หลังจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตาซึ่งได้ผลที่น่าพอใจ การผ่าตัดจึงได้ถูกระทำขึ้นภายใต้กล้องผ่าตัดกำลังขยายสูงและเครื่องสลายต้อกระจกโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และภายหลังการผ่าตัดสุนัข ได้รับการดูแลต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เพื่อประเมินผลการผ่าตัดโดยการวัดความดันภายในลูกตาและตรวจด้วยกล้องกำลังขยายสูงเป็นระยะ

รูป 5: ตาขวา: แสดงลักษณะตาที่ใสขึ้นภายหลังการผ่าตัดและแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก
รูป 6: ตาซ้าย: แสดงลักษณะ ตาที่ใสขึ้นพร้อมทั้งสังเกตเห็นเลนส์ตาเทียมที่ใส่ทดแทน

ภายหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์พบว่าสุนัข มีผลการรักษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยไม่พบการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ สุนัขสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติ นอกจากนี้เจ้าของสุนัขยังพบว่าสุนัขมีความร่าเริงมากขึ้น เดินไปในที่ต่างๆได้มากขึ้น ไม่กล้าๆกลัวๆเหมือนแต่ก่อนอีกด้วย

รูป 7: ตาขวา : ภายหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ไม่พบการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ
รูป 8: ตาซ้าย: ภายหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ไม่พบการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ
รูป 9: แสดงการตรวจตาด้วยกล้องกำลังขยายสูงพร้อมจอภาพ และ สุนัขภายหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์
รูป 10: แสดงการตรวจตาด้วยกล้องกำลังขยายสูงพร้อมจอภาพ และ สุนัขภายหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์
+ ข้อมูลศูนย์รักษา

การรักษา

 • ผ่าตัดต้อกระจก
 • ผ่าตัดหนังตา เช่น หนังตาม้วน,หนังตาที่ผิดปกติ
 • ผ่าตัด แก้ไข Cherry eye
 • ผ่าตัดแก้ไขและซ่อมแซมแผลที่กระจกตา โดยใช้รกมนุษย์และเยื่อตาขาวปลูกถ่าย
 • เลเซอร์ รักษาต้อหิน (เพื่อลดความดัน)

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • กล้องตรวจตากำลังขยายสูง พร้อมจอภาพ (Slit-lamp and monitor)
 • เครื่องวัดความดันภายในลูกตา (Tonometry)
 • เลนส์ส่องตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตา (Ophthalmoscope)
 • อัลตราซาวน์ตา (Ocular ultrasound)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา (Electroretinography)
 • เครื่องปั่นสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification)
 • เลเซอร์รักษาต้อหิน (Transcleral diode laser)
 • กล้องขยายสำหรับผ่าตัดตา (Surgical Microscope)

การรักษา

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของเปลือกตา กระจกตา ช่องหน้าม่านตา เลนส์ตา วุ้นตา จอประสาทตาและขั้วประสาทตา พร้อมบันทึกภาพให้เจ้าของดูและสามารถใช้เปรียบเทียบการรักษาก่อนและหลัง
 • ตรวจวัดความดันภายในลูกตา พร้อมทั้งสามารถรักษาด้วยการทำเลเซอร์ได้ในรายที่มีความดันในลูกตาสูง หรือเกิดภาวะต้อหิน
 • ตรวจการทำงานของจอประสาทตาทั้งการส่องด้วยเลนส์กำลังขยายและการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา
 • ตรวจหาระยะของต้อกระจก และสามารถผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง แผลผ่าตัดขนาดเล็ก พร้อมทั้งใส่เลนส์เทียมเพื่อช่วยเรื่องการมองเห็น
 • ทำการผ่าตัดความผิดปรกติของกระจกตาผ่านกล้องผ่าตัดกำลังขยายสูงเพื่อความละเอียดของแผลผ่าตัดและกระทบกระเทือนโครงสร้างอื่นน้อยที่สุด
+ ตัวอย่างการรักษาเคส

สุนัขพันธุ์ Yorkshire Terrier อายุ 14 ปี 6 เดือน เข้ารับการรักษาที่ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ด้วยอาการที่เจ้าของพบว่าตามีความขาวขุ่นขึ้น ภายหลังการตรวจด้วยกล้องตรวจตากำลังขยายสูงพบภาวะเลนส์ตามีความขุ่นขึ้นทั้ง 2 ข้าง หรือภาวะต้อกระจก รวมทั้งการอักเสบของเยื่อตาขาว

รูป 1: ตาขวา: แสดงลักษณะ เลนส์ตาขาวขุ่น รวมทั้งมีการอักเสบของเยื่อตาขาว
รูป 2: ตาซ้าย: แสดงลักษณะ เลนส์ตาขาวขุ่น เยื่อตาขาวอักเสบ และภาวะกระจกตาเสื่อม

แนวทางการรักษาในรายต้อกระจก คือ การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification) พร้อมทั้งใส่เลนส์เทียม (Intraocular lens) เพื่อช่วยในเรื่องการมองเห็น รวมทั้งวางแผนในการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา (Electroretinography) ก่อนการพิจารณาผ่าตัดเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของจอประสาทตาอีกด้วย

รูป 3 และ 4: แสดงการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตา (Electroretinography)
4

หลังจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอประสาทตาซึ่งได้ผลที่น่าพอใจ การผ่าตัดจึงได้ถูกระทำขึ้นภายใต้กล้องผ่าตัดกำลังขยายสูงและเครื่องสลายต้อกระจกโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และภายหลังการผ่าตัดสุนัข ได้รับการดูแลต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เพื่อประเมินผลการผ่าตัดโดยการวัดความดันภายในลูกตาและตรวจด้วยกล้องกำลังขยายสูงเป็นระยะ

รูป 5: ตาขวา: แสดงลักษณะตาที่ใสขึ้นภายหลังการผ่าตัดและแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก
รูป 6: ตาซ้าย: แสดงลักษณะ ตาที่ใสขึ้นพร้อมทั้งสังเกตเห็นเลนส์ตาเทียมที่ใส่ทดแทน

ภายหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์พบว่าสุนัข มีผลการรักษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยไม่พบการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ สุนัขสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติ นอกจากนี้เจ้าของสุนัขยังพบว่าสุนัขมีความร่าเริงมากขึ้น เดินไปในที่ต่างๆได้มากขึ้น ไม่กล้าๆกลัวๆเหมือนแต่ก่อนอีกด้วย

รูป 7: ตาขวา : ภายหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ไม่พบการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ
รูป 8: ตาซ้าย: ภายหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ไม่พบการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ
รูป 9: แสดงการตรวจตาด้วยกล้องกำลังขยายสูงพร้อมจอภาพ และ สุนัขภายหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์
รูป 10: แสดงการตรวจตาด้วยกล้องกำลังขยายสูงพร้อมจอภาพ และ สุนัขภายหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์